Văn bản chỉ đạo của UBND phường

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[
  Cẩm Sơn, ngày 14  tháng 5  năm 2019
 
 
BIÊN BẢN
Về việc phân công công việc cho công chức ĐC-XD phường
 
 
 
  

Hôm nay, vào hồi 14h30’ giờ ngày 14 tháng 5 năm 2019. Tại trụ sở HĐND-UBND phường Cẩm Sơn, tiến hành họp phân công công việc cho công chức
I. THÀNH PHẦN:
1. Chủ toạ: Bà  Nguyễn Văn Huế – PCT UBND – Chủ tọa cuộc họp
2. Thư ký: (Bà): Phạm Thị Thúy - Công chức Văn phòng - Thống kê
3. Các đ/c công chức địa chính phường
II. NỘI DUNG.
Họp thống nhất giao nhiệm vụ cho từng công chức ĐC-XD phường cụ thể như sau:
1/ Phân công cụ thể: Đ/c Vũ Đình Duy -phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền SDD, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, theo dõi quản lý biến động đât đai, chỉnh lý hồ sơ, tnam gia hòa giải, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT các khu phố Nam Sơn 1, 2, Cao Sơn 1, 2, 3.
Chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp, kiểm tra báo cáo đồng chí CT và PCT, tham mưu hồ sơ cưỡng chế về đất đai và xây dựng tổng hợp các số liệu liên quan về CT GPMB 2 bên tuyến đường sắt khu Cao Sơn 3, Thủy Sơn
2/ Đ/c Lê Thúy Thành -phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền SDD, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, theo dõi quản lý biến động đât đai, chỉnh lý hồ sơ, tnam gia hòa giải, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT, trực tiếp theo dõi khu Đông Sơn, Thủy Sơn, An Sơn, Bình Sơn, Bắc Sơn 1.
Trực tiếp báo cáo CT và PCT và tham mưu quyết định xử phạt.
3/ Đ/c Hoàng Mỹ Duyên- -phụ trách cấp giấy chứng nhận quyền SDD, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, theo dõi quản lý biến động đât đai, chỉnh lý hồ sơ, tnam gia hòa giải, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT, trực tiếp theo dõi khu Trung 1, 2, Nam Sơn 2, Bắc Sơn 2.
Trực tiếp báo cáo CT và PCT và tham mưu quyết định xử phạt. và theo dõi CT 2 bên tuyến đường Cao Sơn 1, Nam Sơn 2
Tuy nhiên công chức địa chính đã chia mỗi công chức 5 khu nhưng có việc đột xuất đều phải phối hợp giải quyết.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 giờ cùng ngày các đ/c đều nhất trí với nội dung công việc được giao ngoài ra không có ý kiến ghì khác./.
 
Thư ký CHỦ TỌA
   
   
   
   
          Phạm Thị Thúy                Nguyễn Văn Huế