Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ
Lĩnh vực: DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GĐ
Thời gian giải quyết: 03 ngày. Không quá 05 ngày trong trường hợp cần phải xác minh.
Lệ phí: Không
Nội dung:
Trình tự thực hiện
  Bước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.
Bước 2: Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Trạm Y tế. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm y tế tuyến xã.
Cách thức thc hin
  Nộp trực tiếp tại Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.
Thành phn, số lượng h sơ
  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh-nếu có).
Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
Đi tưng thc hin thủ tc hành chính
  Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ.
Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
  Trạm y tế tuyến xã.
Kết quả thc hiện thủ tc hành chính
  Giấy chứng sinh.
L phí
  Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
  Phụ lục số 02: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh
Yêu cầu, điều kin thủ tc hành chính
  Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  1/ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
2/ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
3/ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh;
4/ Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.
 
 
File đính kèm: Tải file