Văn bản chỉ đạo của UBND phường

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CẨM SƠN
Số: 38/KH - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Sơn,  ngày 25  tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trên địa bàn phường Cẩm Sơn năm 2019

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành Luật phổ, biến giáo dục pháp luật; Văn bản số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bản tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bản thành phố Cẩm Phả năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Cẩm Sơn ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn phường Cẩm Sơn năm 2019 như sau:   
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Thu hút sự tham gia, hưởn ứng đông đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong triển khai Ngày pháp luật. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật;  
Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức Ngày Pháp luật phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân;
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU, THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1-Nội dung
- Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung chính sách, quy định mới, nhất là các luật được Quốc hội thông qua năm 2018, 2019; pháp luật liên quan đến chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; dân chủ ở cơ sở; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... và các lĩnh vực pháp luật liên quan đến các vấn đề của xã hội đang được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;
- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội...; 
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Hình thức  
Tổ chức Ngày Pháp luật theo các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, lồng ghép trong các hoạt động chính trị, chuyên môn, văn hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, như:
- Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, “Sinh hoạt pháp luật”, “Tiết học pháp luật” tại các trường học trên địa bàn; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí...;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của đơn vị.
- Lồng ghép trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
- Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật trong hội nghị tổng kết công tác cuối năm;
- Treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn trên đường phố chính, trụ sở cơ quan, các đơn vị, trường học, nhà văn hóa các khu phố và các địa điểm công cộng, đặc biệt trong thời gian từ 01 – 10/11/2019.
3. Khẩu hiệu
Các khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật:
 • “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
 • “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
 • “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
 • “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
4. Thời gian thực hiện
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải được thực hiện thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; cần được tổ chức trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 1. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch:
 • Tham mưu UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai một số luật mới ban hành để hưởng ứng Ngày Pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc triển khai, giám sát và hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, các đơn vị và địa phương.
 • Tham mưu UBND phường gửi công văn đề nghị và phối hợp với các trường học trên địa bàn và 15 khu phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật như: các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về pháp luật, tổ chức các buổi “Sinh hoạt pháp luật” tại các khu phố, “Tiết học pháp luật” tại các trường học trên địa bàn.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các kế hoạch của thành phố và của UBND phường đã ban hành trên địa bàn phường. Tiếp tục tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức; các tầng lớp nhân dân; học sinh các trường học trên địa bàn nội dung một số văn bản luật: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; các vấn đề về biên giới, hải đảo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tổ chức Ngày pháp luật theo kế hoạch này. Trước ngày 10/11/2019, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 thành một nội dung của Báo cáo Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật).
 1. Bộ phận Văn Hóa – Thông tin
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pano, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, tại cơ quan, các đơn vị và trường học trên địa bàn, nhà văn hóa các khu phố và các địa điểm công cộng, cụ thể:
 •  Tại trụ sở UBND phường:
 • “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
 • “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
 •  Tại các đơn vị và địa điểm công cộng
 • “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
 • “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
 • “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
 • Tại các trường học
 • “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
Mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật trên hệ thống loa phát thanh của phường và tại các nhà văn hóa khu. Đăng tin, bài hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của phường.
 1. Bộ phận Tài chính – Kế toán
Bộ phận Kế toán dự trù kinh phí, tham mưu cho UBND phường bố trí kinh phí tổ chức Ngày pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách được giao trong năm, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật trên địa bàn phường.
 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường trên cơ sở kế hoạch này hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật cho các tổ chức thành viên, vận động nhân dân học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh  kịp thời báo cáo về bộ phận Tư pháp – Hộ tịch để được giải quyết kịp thời.
 
Nơi nhận:
 • Phòng Tư pháp TP
 • ĐU-HĐND phường
 • Bộ phận chuyên môn
 • Các khu phố
 • Lưu VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
 
 
 Đỗ Thị Thanh Vân
 
 
                                                                   
 
                                                                                            
 
 
 
Các tin liên quan: