Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch CHỨNG THỰC Trong ngày tiếp nhận 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GĐ 03 ngày. Không quá 05 ngày trong trường hợp cần phải xác minh. Không
3 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông của địa phương KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 60 ngày Không
4 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa TRỒNG TRỌT 2,5 ngày Không
5 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
6 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
7 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
8 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). THỦY LỢI 7 ngày Không
9 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã THỦY LỢI 12 ngày Không
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã THỦY LỢI 12 ngày Không
11 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa VĂN HÓA CƠ SỞ 03 ngày làm việc Không
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm VĂN HÓA CƠ SỞ 03 ngày làm việc Không
13 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội VĂN HÓA CƠ SỞ 05 ngày làm việc Không
14 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn BẢO TRỢ XÃ HỘI 10 ngày làm việc Không
15 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 23 ngày Không
16 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 23 ngày Không
17 Thủ tục xử lý đơn thư THANH TRA 10 ngày Không quy định
18 Thủ tục tiếp công dân THANH TRA Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân. Không
19 Thủ tục giải quyết tố cáo THANH TRA 60 ngày Không
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu THANH TRA không quá 30 ngày Không
Trang: