Tin hoạt động của UBND

  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHƯỜNG CẨM SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 22 /KH-UBND Cẩm Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Về tái chế xử lý chất thải trên địa bàn phường Cẩm Sơn
 
 
 
 
  Thực hiện sự chỉ đạo của của UBND Thành phố Cẩm Phả về tái chế xử lý chất thải trên địa bàn UBND phường Cẩm Sơn xây dựng kế hoạch về tái chế và thu gom chất thải trên địa bàn cụ thể
I. MỤC TIÊU:
1. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, tầm quan trọng của việc xử lý chất thải tạo sự chuyển biến cho người dân nhận thức được tầm quan trọng về ô nhiễm môi trường
2. Đẩy mạnh khai thác hiệu quả ứng dụng CNTT và an toàn hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư phục vụ hoạt động quản lý điều hành tác nghiệp.
3. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của phường được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT nhằm khai thác, sử dụng một cách hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.
II. NỘI DUNG:
Mục tiêu của lập kế hoạch là đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải rắn phát sinh tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế; đề xuất mạng lưới trạm trung chuyển đảm bảo phục vụ mang tính liên quận/huyện với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của Thành phố theo từng giai đoạn; đề xuất các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, hạn chế chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, kinh phí xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 
Đồng thời, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn trên toàn Thành phố; giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất thải rắn Thành phố hiện nay; nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững đô thị.
 
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường; thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính, nguồn lực cho quản lý nhà nước về chất thải rắn; nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về quản lý chất thải rắn của người dân.
 
Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch nhằm đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, ban hành, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải và người dân trong dây chuyền khép kín của công tác quản lý chất thải rắn, tránh để lợi ích riêng ảnh hưởng đến công tác xử lý chất thải rắn toàn đô thị; làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác quy hoạch chi tiết, xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
 
Theo đó, nội dung quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: xác định phân vùng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố và liên vùng (nếu có); xác định phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và chân lấp chất thải rắn; xác định khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn theo từng giai đoạn quy hoạch...
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Lãnh đạo UBND phường: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xử lý chất rắn, rác thải trên địa bàn
2. Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phường: Căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện; phối hợp với cán bộ phụ trách chuyên môn đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời theo qui định.
Trên đây là Kế hoạch xử lý chất rắn, rác thải của UBND phường Cẩm Sơn./.
 
i nhận:
- UBND Thành phố (b/cáo);
- BCĐ Ứng dụng CNTT Thành phố;
- Phòng VH - TT Thành phố;
- TT ĐU - HĐND phường;
- Chủ tịch, các P.CT UBND phường;
- CB, CC, HĐLĐ phường;
- Lưu: VP, VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Các tin liên quan: