Tin hoạt động của UBND


UBND thành phố Cẩm Phả có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố đến năm 2020, theo đó cơ cấu sử dungh đất trên địa bàn như sau: Đất nông nghiepej.193ha, đất phi  phi nông nghiệp trên 14.503ha, đất chưa sử dụng còn lại 2.625.92ha và diện tích đưa vào sử dụng là lafha, diện rích đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp cả thời kỳ trên 6.300ha 
Các tin liên quan: