Tổ chức bộ máy

PHƯỜNG CẨM SƠN 
 1- THÔNG TIN CHUNG: 
Tên cơ quan:   Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cẩm Sơn
Địa chỉ:            Đường Hoàng Quốc Việt - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại:      02033.863.689
E-mail:          ubndcamson@quangninh.gov.vn
2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1) Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND: Ông Phạm Huy Hoàng
   - Họ và tên: Phạm Huy Hoàng
- Ngày sinh : 13/8/1974 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912.401.686 
- Email: phamhuyhoang.cp@quangninh.gov.vn
 2) Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND: Ông Đào Quang Đà
  - Họ và tên: Đào Quang Đà
- Ngày sinh : 15/01/1971 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904540602
- Email: daoquangda.cp@quangninh.gov.vn

3) Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ  phường: bà Đỗ Thị Thanh Vân
- Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Vân
- Ngày sinh : 1968 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0936966246
- Email: daothithanhvan.cp@quangninh.gov.vn
 
4/ Phó Chủ tịch HĐND  phường: bà Trần Thị Thủy


 
- Họ và tên: Trần Thị Thủy
- Ngày sinh : 1985
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0989885829
- Email: tranthithuy.cp@quangninh.gov.vn
5/ Phó chủ tịch UBND phường: bà Nguyễn Thị Hiền
-Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
- Ngày sinh : 08/06/1973
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904.682.278
- Email: nguyenthihien.pcs@gmail.com
5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Nguyễn Văn Huế


 
- Họ và tên: Nguyễn văn Huế
- Ngày sinh : 1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản lý Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0988979528
- Email: nguyenvanhue.cp@quangninh.gov.vn
7/ Chủ tịch Hội CCB  phường: ông Bùi Quang Sơn


 
- Họ và tên: Bùi Quang Sơn
- Ngày sinh : 1956
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912461596
- Email: buiquangson.cp@quangninh.gov.vn
 
8/ Chủ tịch Hội Phụ nữ phường: bà Đinh Thị Hòa


 
- Họ và tên: Đinh Thị Hòa
- Ngày sinh : 1972
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0969299215
- Email: dinhthihoa.cp@quangninh.gov.vn
9/ Chủ tịch Hội Nông dân  phường: bà Hoàng Thu Trang


 
- Họ và tên: Hoàng Thu Trang
- Ngày sinh : 1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0707861986
- Email: hoangthithutrang.cp@quangninh.gov.vn
10/ Bí thư Đoàn TN phường: ông Đỗ Trần Hanh


 
- Họ và tên: Đỗ Trân Hanh
- Ngày sinh : 1993
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0965909888
- Email: dotranhanh.cp@quangninh.gov.vn
11/ Công chức VP-TK phường: bà Phạm Thị Thúy


 
- Họ và tên: Phạm Thị Thúy
- Ngày sinh : 1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0358629892
- Email: phamthithuy.cp@quangninh.gov.vn
 
12/ Công chức VP-TK phường: ông Lê Quốc Hải


 
- Họ và tên:  Lê Quốc Hải
- Ngày sinh : 1968
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0984481108
- Email: lequochai.cp@quangninh.gov.vn
13/ Công chức VHXH phường: bà Đoàn Thục Quyên


 
- Họ và tên: Đoàn Thục Quyên
- Ngày sinh : 1970
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản trị nhân lực
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0165065778
- Email: doanthucquyen.cp@quangninh.gov.vn
14/ Công chức VHXH phường: bà Lê Thị Thu Hằng


 
- Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng
- Ngày sinh : 1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Văn hóa Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0978834009
- Email: lethithuhang.cp@quangninh.gov.vn
15/ Công chức Tài Chính - Kê Toán phường: bà Dương Thúy Hà


 
- Họ và tên: Dương Thúy Hà
- Ngày sinh : 1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tê
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0989630166
- Email: duongthuyha.cp@quangninh.gov.vn
16/ Công chức Tài Chính - Kê Toán phường: bà Hà Thị Hoàng Hà


 
- Họ và tên: Hà Thị Hoàng Hà
- Ngày sinh : 1989
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0936921216
- Email: hathihoangha.cp@quangninh.gov.vn
17/ Công chức  Tư pháp- Hộ tịch phường: bà Đỗ Thị Minh Hằng


 
- Họ và tên: Đỗ Thị Minh Hằng
- Ngày sinh : 1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động :0936502062
- Email: dothiminhhang.cp@quangninh.gov.vn
18/ Công chức  Tư pháp- Hộ tịch phường: bà Vũ Thị Thu Hằng


 
- Họ và tên: Vũ Thị Thu Hằng
- Ngày sinh : 1993
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật Quốc tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0966629883
- Email: vuthithuhang.cp1@quangninh.gov.vn
19/ Công chức  Địa chính - Xây dựng phường: bà  Hoàng Thị Mỹ Duyên


 
- Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Duyên
- Ngày sinh : 1993
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0333663456
- Email: hoangthimyduyen.cp@quangninh.gov.vn
20/ Công chức  Địa chính - Xây dựng phường: Ông  Vũ Đình Duy


 
- Họ và tên: Vũ Đình Duy
- Ngày sinh : 1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :  Đại học Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0393467588
- Email: vudinhduy.cp@quangninh.gov.vn
21/ Chỉ huy trưởng Quân sự phường: Ông  Nguyễn Thanh Tuấn


 
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
- Ngày sinh : 1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :  Trung cấp Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0705755684
- Email: nguyenthanhtuan.cp@quangninh.gov.vn