GIỚI THIỆU

UỶ BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯƠNG CẨM SƠN                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 Số: 138 /BC-UBND                               Cẩm Sơn, ngày 19  tháng 6 năm 2019
 
 
BÁO CÁO
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
 
 
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của phường theo kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND thành phố.
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, thời gian qua, UBND phương luôn thực hiện kiểm soát đánh giá tác động TTHC đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC do UBND phường thực hiện. Trong quy I năm 2019 chưa tham mưu ban hành VB QPPL có quy định hành chính.
2. Về công bố, công khai TTHC
 - Việc công bố, công khai TTHC được UBND phường đặc biệt quan tâm, trong quý II năm 2019,  UBND phường đã tiến hành thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở chuẩn hóa bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng của cấp xã. Tổng số thủ tục hành chính được niêm yết công khai 96 thủ tục hành chính.
- Niêm yết công khai TTHC: UBND phường thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính tại  "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại", trên trang thông tin điện tử của phường bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quyết định công bố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.
3. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa của UBND phường đến ngày 20/6/2019 gồm 1916 hồ sơ, trong đó:
+ Số hồ sơ đã giải quyết: 1910 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết ngay: 1910 hồ sơ; trong đó hồ sơ đúng hạn:  05 hồ sơ  đúng hạn: 1887 hồ sơ;  hồ sơ trả lại : 0 hồ sơ.
+ Số hồ sơ đang giải quyết: 40 hồ sơ, trong đó số hồ sơ chưa đến hạn: 0 hồ sơ; số hồ sơ quá hạn: 0.
- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 252 hồ sơ.
4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ - CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát TTHC; UBND phường đã  công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định. Trong thời gian qua, chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của phường.
5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại kế hoạch sô 09/KH - UBND ngày 14 tháng 2 năm 2019.
6. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
-  Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được UBND phường quan tâm thông qua sự chỉ đạo, quán triệt thường xuyên của Lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan đến mỗi cán bộ, công chức, các đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của trưởng các ban ngành đoàn thể, đơn vị trực thuộc; qua cổng thông tin điện tử của phường… về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và của thành phố trong công tác cải cách TTHC; tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
- Thông qua các cuộc hợp giao ban, Hội nghị tổng kết năm 2018, sơ kết quý II năm 2019, kết hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác KSTTHC, cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo
7. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC
- Kết hợp công tác kiểm soát TTHC với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại UBND phường. Trong quý II năm 2019, UBND phường đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 252 hồ sơ ; Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân tham gia trực tuyến. Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực công tác được nâng cao, bên cạnh việc quy định trong quy trình ISO rút ngắn thời gian, các bộ phận chuyên môn còn chủ động rút ngắn thời gian trong quá trình giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại UBND phường Cẩm Sơn, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  
1. Ưu điểm
          -  Sự quan; ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ làm công tác CCHC, cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC.
          - Việc thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC thống nhất từ   tỉnh, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho UBND phường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này. tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND  thành phố cũng như UBND phường và các ban ngành về công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.
          - Thông tư Hướng dẫn 05/2014/TT- BTP ngày 17/02/2014 và Thông tư 07/2014/TT- BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp ban hành nhưng công tác tập huấn, hướng dẫn còn ít, nhất là đối với công tác rà soát đơn giản hóa TTHC, đánh giá tác động quy định TTHC.
          -  Thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua bưu điện đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao, nguyên nhân do tâm lý muốn chắc chắn nhận trực tiếp.
          - Hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều, nguyên nhân do thói quen người dân và điều kiện về máy móc thiết bị (máy scan, máy vi tính...).
3. Kiến nghị
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.
          - Có biện pháp đẩy mạnh người dân tham gia trực tuyến.
III. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu:
-   Xây dựng kế hoạch kiểm soat thủ tục hành chính năm 2019, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm chính thức theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ tư  pháp và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
-Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019. Báo cáo UBND thành phố các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.
-  Tổ chức rà soát, rà soát thống kê cập nhật công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/9/2010; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013.
- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng cho công chức làm công tác kiểm soát TTHC và cán bộ đầu mối.    
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát TTHC quý II năm 2019 của UBND phường Cẩm Sơn
 
  Nơi nhận:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-UBND Thành phố;    BC                                                                    KT. CHỦ TỊCH
-ĐU,HĐND phường;  BC                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
-MTTQ-các đoàn thể; BC
-Các PCT UBND ;
-Các ủy viên UBND phường;
-Lưu VP/UBND                                                    
 
                                                                      Đỗ Thị Thanh Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biểu số 06a/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
 
 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC
 (Quý II năm 2019)
Kỳ báo cáo: Quý I/2019
(Từ ngà 01 tháng 01 năm 2019. đến  ngày 20  tháng 6 năm 2019.)
Đơn vị báo cáo:
- UBND cấp xã, Phòng, đơn vị chuyen môn thuộc UBND cấp huyện;
- Đon vị trực tiếp giải quyết TTHC, Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
Đơn vị nhận báo cáo:
- UBND cấp huyện (Văn phòng);
- Sở, ban, ngành (Văn phòng);
- UBND cấp tỉnh (Văn phòng).
                                                                                                                                                  
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
  STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Đã giải quyết Đang giải quyết
  Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Đúng thời hạn Quá thời hạn
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
  1 Lĩnh vực Tư pháp -HT 1910 252 34 1910 1887 1887 0 0 0 0 113 19 0 40
    Tổng số 1910 252 34 1910 1887 1887 0 0 0 0 113 19 0 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                       
 
 
 
 
 
Các tin liên quan: